header
greenbar_left

   You Can Make the Difference...
 
 

 

 

 

Español | Creole

As residents of Greater Miami, we all know how important tourism is to our local economy. When visitors have a positive experience in our city, they are eager to return to a place where they enjoyed themselves and were treated well. Tourism dollars help keep our taxes low and our local economy strong.

We all have an interest in keeping our visitors happy! Keep in mind — it’s the little things that make a difference. A warm smile from someone you pass on the street, friendly directions to the nearest pharmacy or ATM, a tip on restaurants with the best water views — these are the things that make visitors feel we care.

This is where YOU can get involved with the Miami Begins With Me initiative. Because truly, Miami does begin with you — and with all of Us. We’re the ones who are lucky enough to live in a year-round paradise. Whenever we choose to, we get to enjoy beautiful beaches, the energy and excitement of South Beach, and all of the cool things that Miami’s many unique neighborhoods have to offer.

Click here to tell us your excellent customer service story. We want to hear from you!


Usted puede marcar la diferencia...

Como residentes del Gran Miami, todos sabemos cuán importante es el turismo para nuestra economía local. Cuando los visitantes tienen una experiencia positiva en nuestra ciudad, anhelan regresar al lugar donde la pasaron bien y se les trató de igual forma. Los dólares del turismo mantienen nuestros impuestos bajos y fortalecen nuestra economía.

¡A todos nos concierne mantener contentos a nuestros visitantes! Recuerde: lo que marca la diferencia son los pequeños detalles. Sonría de forma cálida cuando se cruce con alguien en la calle, dé direcciones de forma amistosa para llegar al cajero automático o la farmacia más cercana, ofrezca una sugerencia sobre los restaurantes con la mejor vista al mar; estas cosas hacen que los visitantes sientan que nos interesamos por ellos.

Así USTED puede participar en la iniciativa Miami Comienza Conmigo. Porque, en verdad, Miami comienza con usted y con todos nosotros. Nosotros somos los que tenemos la fortuna de vivir en un clima paradisiaco todo el año. Siempre que optemos por ello, podemos disfrutar de hermosas playas, de la energía y la efervescencia de South Beach y las divertidas cosas que ofrecen los singulares y numerosos vecindarios de Miami.

Haga clic aquí y cuéntenos sobre alguna buena experiencia en materia de servicio al consumidor que usted haya tenido. Queremos saber de ti.


Ou Ka Fè yon Diferans...

Kòm rezidan nan Greater Miami, nou tout konnen kouman endistri touristik la enpòtan pou ekonomi nan kote nou rete a. Lè touris yo kontan tan yo pase nan vil nou an, yo ka pi fasil tounen nan yon kote yo te pran plezi, epi yo te jwenn moun ki trete yo byen. Dola touris yo depanse ede kenbe taks nou pi ba, epi sa fè ekonomi nou anfòm.

Nou tout gen enterè pou fè touris yo toujou kontan! Sonje sa: se ti bagay yo ki konn fè yon diferans. Lè w kwaze yon moun nan lari ki ba w yon bèl souri, lè yon moun esplike w avèk koutwazi kouman pou w rive nan yon famasi oswa yon ATM, lè yo mete w chita nan restoran kote ou ka wè bèl lanmè – se bagay sa yo ki fè yon touris santi nou kontan sèvi l.

Se nan bagay sa yo OU ka patisipe nan Inisyativ Miami Koumanse avèk "Me" [ki vle di "Mwen"] an. Paske, tout bon vre, Miami koumanse avèk oumenm – epi avèk nou tout. Se chans nou, pou nou kapab viv pandan tout ane a nan yon paradi. Chak fwa nou vle, nou kapab ale sou bèl plaj, pou nou jwenn enèji ak plezi nan zòn South Beach, ansanm ak tout bon bagay nou ka jwenn sèlman nan katye Miami yo.

Klike isit la, pou di nou bon jan satisfaksyon ou jwenn nan sèvis kliyantèl la.

 


| Home |Tell Us Your Story | Customer Service Awards | Tourism Industry|
| Contact Us
|

 

Greater Miami Convention & Visitors Bureau